Langeland Kommune

Hovedstruktur og redegørelse

Hovedstrukturen angiver de overordnede mål for udvikling og arealanvendelse i kommunen som Kommunalbestyrelsen har ønsket at sætte fokus på. Desuden redegøres for planens forudsætninger og udviklinger i forhold til anden lovgivning.

Byudvikling
2.1 Byerne
2.2 Bosætning
2.3 Erhvervsudvikling
2.4 Arealer til byudvikling
2.5 Erhvervslokalisering og miljøbeskyttelse
2.6 Detailhandel

Trafik og transport
3.0 Trafik og transport
3.1 Det overordnede vejnet
3.2 Den regionale kollektive bustrafik
3.3 Havne

Ferie og fritid
4.0 Indledning
4.1 Friluftsliv
4.3 Placering af ferie– og fritidsaktiviteter
4.4 Støjende fritidsaktiviteter
4.5 Rekreativ anvendelse af vandløb, søer og kystvande

Bebyggelse og erhverv i det åbne land 
5.1 Planlægning, byggeri og anlæg i det åbne land
5.2 Sammenhængende landbrugsplanlægning
5.3 Skovrejsning
5.4 Erhvervsfiskeri og akvakultur

Tekniske anlæg 
6.1 Vindmøller
6.2 Højspændingsanlæg
6.3 Antenner og teleanlæg
6.4 Affaldsbehandling
6.5 Forurenet jord
6.6 Varmeforsyning
6.7 Spildevand og renseanlæg
6.8 VVM-pligtige anlæg
6.9 Forsvarets anlæg
6.10 Solenergi anlæg

Natur og vandmiljø
7.1 Naturbeskyttelse
7.2 Lavbundsarealer og vådområder
7.3 Vandløb, søer og kystvande
7.4 Grundvand

Geologi, landskab og kulturhistorie
8.1 Geologi
8.2 Landskab
8.3 Kulturhistorie

Klimatilpasning
9.1 Klimatilpasning

Bilag 1 - Landzoneadministration

Bilag 2 - Landskabsanalyse

Bilag 3 - Redegørelse om støjforhold

Sidst opdateret: 23. marts 2017