Langeland Kommune

Tilslutning til kloak

Se generelle regler vedr. tilslutning til Langeland Forsynings kloaksystem

Hvis din ejendom ligger i et eksisterende eller planlagt kloakopland jf. Spildevandsplanen er der tilslutningspligt til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg.

Det er Langeland Forsyning A/S, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen. 

Grundejeren er forpligtiget til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger.

Ejendommen skal være tilsluttet inden 3 måneder fra det tidspunkt, hvor kommunen har givet påbud om tilslutning.

Alt kloakarbejde skal udføres af autoriserede kloakmestre.

Når stik er udført og anlægget er klar til tilslutning, bliver grundejerne opkrævet tilslutningsbidrag.

Flere oplysninger kan fås hos Langeland Forsyning A/S.

Sidst opdateret: 04. september 2014