Langeland Kommune

Rudkøbing Vejle

Samme vandstand på Vejlen hele året?

Kommunen har fået økonomisk tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne til en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse af mulighederne for et vådområdeprojekt i Rudkøbing Vejle.

Formålet med forundersøgelsen er at undersøge konsekvenserne af at opretholde vintervandstanden på Vejlen igennem sommerperioden også.  

Teknisk forundersøgelse

I forbindelse med den tekniske forundersøgelse er der udarbejdet ét scenarie for etablering af et vådområde i Rudkøbing Vejle.

Scenariet tager udgangspunkt i hævning af vandstanden i væsentlige dele af sommerhalvåret ved ændring af pumpeinterval for pumpen ved havdiget til -0,74 m til -0,84 m DVR90. Ændringen i pumpeintervallet svarer til nuværende vinterpumpeinterval. Den fremtidige vandstand vil således ikke være højere end den nuværende vintervandstand.

Projektet skal inddrage så meget areal som muligt men uden at påvirke det areal, som bliver benyttet i forbindelse med Langelandsfestival.

De anlægstiltag, der bliver anbefalet, har overordnet til formål at optimere reduktionen af kvælstofbelastning fra oplandet til Det Sydfynske Øhav. Foruden en forbedret kvælstoffjernelse forventer vi, at tiltagene også vil få positiv virkning på naturtilstanden og de landskabelige og rekreative værdier i vejlen.

De overordnede virkemidler, som skal anvendes, er en generel periodevis hævning af vandspejlet i vejlen, hvilket vil resultere i dannelse af et større vådområde. Med ændring af indstillingen på pumpen ved havdiget bliver vandstanden hævet så meget, at terrænet i vejlen bliver oversvømmet, imens der stadig er muligheder for at pumpe Langelandsfestivalens areal ned til eksisterende sommerniveau.

 

Sidst opdateret: 27. september 2017

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17