Langeland Kommune

Magleby Nor ved Store og Lille Bogø

Vådområdeprojekt i oplandet til Klise Nor

 

Langeland Kommune har fået udarbejdet en teknisk og biologisk forundersøgelse med skitseprojekt for et fosforvådområdeprojekt i oplandet til Klise Nor. Vådområdet bliver etableret i det lokale pumpelag ved Lille Bogø, som udgør en del af pumpelaget i Magleby Nor.

Forundersøgelsen belyser mulige projekttiltag og de konsekvenser, der er forbundet hermed på bl.a. afvandingsforholdene, arealanvendelsen, tekniske anlæg, næringsstofomsætning/tilbageholdelse samt på naturen.

Projektforslaget indeholder følgende overordnede projekttiltag:

  • Etablering af lavvandet sø
  • Nedlæggelse af pumpestation og deraf afbrydelse af intern dræning
  • Omlægning af afvandingsgrøft
  • Mindre afværgeforanstaltninger og projekttilpasninger

I projektet foreslås det, at den lokale pumpe ved Lille Bogø skal nedlægges, og at afvandingskanalen fra Lunde Nor skal omlægges til at have indløb i projektområdet, jf. Figur 1. Der skal etableres en ny overfaldskant i kote -3,00 m, og den eksisterende afvandingskanal fra Lille Bogø skal udvides nedstrøms for at kompensere for den øgede vandføring.

Ny stor sø med enge

Projektforslaget med tilpasninger vil skabe en ny ca. 5,6 ha stor sø på lokaliteten med tilhørende våde og tørre enge. Det samlede areal, der vil få en ændret afvanding, bliver ca. 9 ha.

Den etablerede sø vil kunne tilbageholde ca. 29 kg P pr. år. Den samlede fosforbalance for området er beregnet til en potentiel frigivelse af 79 kg P/år, hvilket modvirker det egentlige mål med projektet, som er at fjerne fosfor. Den endelige fosforbalance for det aktuelle projekt skal imidlertid i henhold til vejledningen ”Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder” vurderes nærmere af Naturstyrelsen, da der er tale om skabelsen af en permanent sø, hvorved de anvendte beregningsmetoder ikke nødvendigvis er retvisende.

Der må således forventes at være diffusiv udveksling af fosfor mellem søsedimentet og vandsøjlen. Ligeledes må det forventes, at vandsøjlen i den lavvandede sø er iltet, hvilket medfører, at den allerøverste del af søsedimentet ligeledes må være iltet. Derved lægges der ”låg” på eventuelle mobile P-puljer længere nede i søsedimentet og udveksling af fosfor mellem søsediment og vandsøjlen må forventes at være yderst begrænset.

 

Figur 1: Projektforslag: Projektgrænse (gul streg), overfaldskant (pink markering), ny afvandingskanal med anlæg (blå streg omgivet med grøn ”takket” streg), eksisterende afvandingskanal (stiplet blå streg), tilstopning af eksisterende afvandingskanal (brun markering), ny rørbro samt omlægning af eksisterende rørbro (rød streg), udvidelse af eksisterende afvandingskanal med anlæg (orange streg omgivet af grøn ”takket” streg), afskrabningsområder (sort skravering), eksisterende § 3 sø (mørkeblå flade med sort cirkelmarkering), ny vandflade (mørkeblå flade). (Copyright baggrundskort: Geodatastyrelsen).

Det forventes, at projektet vil sikre leve- og ynglesteder for en lang række dyr og planter, der er tilknyttet våd natur. Naturforholdene kan ligeledes forbedres yderligere, hvis der sikres et konstant vandspejl omkring fugleøen inde i projektområdet.

Området kan ligeledes skabe friluftsmæssige værdier for offentligheden, der kan styrkes ved udarbejdelse og opsætning af information vedrørende områdets lokalhistorie og naturindhold.

 

Sidst opdateret: 18. januar 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17