Langeland Kommune

Tranekær Mose ved Vinkældervej

Et område 3 km sydøst for Tranekær

 

Langeland Kommune har fået økonomisk tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse.

Forundersøgelserne skal afklare, om det er muligt at gennemføre et lavbundsprojekt i moseområdet.

Undersøgelsesområdet ligger omtrent 3 km sydøst for Tranekær ud mod kysten i et område, der indtil omkring 1940 var en mose. I efterkrigstiden blev jorden dog indvundet som landbrugsområde og er i dag i omdrift, mens den tidligere organiske jord er blevet omsat med den nødvendige vandstandssænkning for at kunne dyrke området.

I forundersøgelsen er det foreslået at fjerne det eksisterende pumpelag for at vandstanden i området kan hæves. Som en del af arbejdet skal intern dræning inden for området afbrydes og grøfter skal fyldes op. Hermed vil det også være nødvendigt at omlægge dræn fra oplandet, således at bagvedliggende arealer fortsat kan anvendes til landbrugsdrift.

Det vil desuden være nødvendigt med etablering af et nyt udløbsbygværk med en højvandslukke samt at gennemføre afværgetiltag.

Samlet set vil projektet betyde, at der bliver skabt en 18 ha sø i projektområdet, som bliver omgivet med areal af sump samt fugtige og tørre enge. Samlet set et påvirket areal på 38 ha. Selve vandspejlet i søen forventes kun at variere med 30 cm omkring kote 0 m og vil blive reguleret af to udløbsbygværker med tophængte klapper. Med vanddybder på op til 2 m vil der desuden være mulighed for at øge den biologiske mangfoldighed i området.

 

Sidst opdateret: 29. september 2017

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17