Langeland Kommune

Vådområder og lavbundsprojekter

Vådområder og lavbunde hjælper naturen

Danmark og de øvrige EU-lande vedtog i 2000 et overordnet mål om, at vandløbene, søerne, fjorde og den kystnære del af havet skulle opnå en god miljøtilstand i 2015.

Vandområdeplaner 2015 - 2021

Det helt centrale instrument til at nå disse miljømål i Danmark er statens vandplaner og vådområdeplaner.

På Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside kan du se alt om

I vandplanerne er en række forskellige indsatser, der skal sikre, at de overordnede miljømål kan opfyldes. En af disse indsatser er genskabelse af vådområder, der er en betegnelse for lavbundsarealer, hvor naturen er påvirket af højt grundvandsspejl og gennemstrømmende overfladevand.

Projekterne med både vådområder og lavbunde kan bidrage til opfyldelsen af Danmarks EU-forpligtelser på natur-, miljø- og klimaområdet.

Langeland Kommune kan ved at ansøge staten og opfylde en række kriterier få økonomisk tilsagn til at foretage forundersøgelser eller et anlægsarbejde. De økonomiske midler kommer såvel fra staten som fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Forundersøgelserne består af en teknisk/biologisk del samt en ejendomsmæssig del, mens at en realisering indeholder en detailprojektering og et udbud af projektet til kompetente entreprenører, som kan lave anlægsarbejdet.  

Hvis du ejer jord, som ligger i et område, som er omfattet af et kommunalt vådområde eller lavbund, vil du blive kontaktet af kommunen. Det er frivilligt om du vil deltage. Du har mulighed for indgå en frivillig aftale omkring handel med projektjord eller indgå en aftale om 20-årigt tilskud til fastholdelse.

Mindre udvaskning af kvælstof

Vådområder virker som et filter, der renser det gennemstrømmende vand for bl.a. kvælstof. På den måde bliver udvaskningen af kvælstof til sårbare fjorde, kyster og søer reduceret, hvor store mængder af dette næringsstof ellers medvirker til at skabe iltsvind og skade vandmiljø, dyr og planter.

Vådområder kan etableres ved at man lukker dræn og grøfter, så dræn- og grundvand fra arealer ovenfor frit kan sive langsomt gennem jorden. Vådområder kan også etableres ved at man sløjfer pumper, så vandløb i området får lov til at løbe over deres bredder.

Vådområder på Langeland

På Langeland har vi gennemført vådområdeprojekter ved at vi har sløjfet pumper. Det er i Nørreballe Nor, Botofte Skovmose og Snaremose Sø.

For at afklare om det er muligt at etablere et vådområde i et givet område, er første skridt at gennemføre en teknisk forundersøgelse med henblik på at afklare konsekvensen af f.eks. at nedlægge en pumpestation. Der bliver samtidig udarbejdet en ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal klarlægge lodsejernes holdning til gennemførelse af projektet.

Lavbunde er godt for klimaet

Formålet med lavbundsprojekter er at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser og genskabe eller forbedre natur.

Lavbund kan, ligesom vådområder, medvirke til at reducere udvaskningen af kvælstof- og fosforudvaskning. Lavbunde er arealer med et højt grundvandsspejl, typisk lokaliseret i ådale, moser, på marsk eller på hævet havbund. Ved genetablering af lavbundsområder bliver vandstanden hævet til det oprindelige, hvorved jorden bliver gennemfugtet. Den øgede mængde vand i jorden sænker omsætningen af organisk stof og mindsker derved kulstofudledningen (CO2). Jordens kulstofindhold "afbrændes" derfor langsommere eller ophører helt, hvormed der bliver udledt færre drivhusgasser.

Lavbundsprojekter bruges derfor også som et klimaværktøj.

 

 

 

 

Sidst opdateret: 19. januar 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17