Langeland Kommune

Vådområder og lavbundsprojekter

Vådområder og lavbunde hjælper naturen

Vådområder

Vådområder etableres typisk ved, at man hæver vandstanden i et vandløb, hvorved de lave vandløbsnære arealer oversvømmes med en større hyppighed end tidligere. Samtidig stopper man dræningen af disse arealer, som derved bliver vådere.

Opgaven med at få anlagt de nye vådområder er en tvungen opgave for kommunerne, som vi skal løse i samarbejde med staten og lodsejerne. EU/staten står for den økonomiske del af opgaven, mens kommunerne har fået opgaven med at udpege egnede områder samt at stå for den praktiske udførelse af projekterne.

De kommuner, som skal etablere vådområder søger om midler til forundersøgelse af projekter hos staten. Formålet med undersøgelserne er at belyse de arealtekniske og økonomiske muligheder for at etablere vådområdet samt afdække konsekvenserne af at hæve vandstanden i et område. Hvis resultaterne af en forundersøgelse viser, at kriterierne for støtte er opfyldt, søger kommunen om penge fra EU/staten til realisering af projektet.

I et vådområde fjernes kvælstof fra vandet gennem naturens egen rensemetode.

Når der står vand på et areal skabes der nemlig iltfrie forhold, hvor bakterier i jorden omsætter nitrat til frit kvælstof (en gasart). Det frie kvælstof frigives til atmosfæren og belaster derfor ikke vandmiljøet. Det frie kvælstof har ingen negativ indvirkning på miljøet, eftersom ca. 80 % af den atmosfæriske luft består af netop kvælstof.

x

Lavbund

Formålet med lavbundsprojekter er at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser og genskabe eller forbedre natur.

Lavbund kan, ligesom vådområder, medvirke til at reducere udvaskningen af kvælstof- og fosforudvaskning. Lavbunde er arealer med et højt grundvandsspejl, typisk lokaliseret i ådale, moser, på marsk eller på hævet havbund. Ved genetablering af lavbundsområder bliver vandstanden hævet til det oprindelige, hvorved jorden bliver gennemfugtet. Den øgede mængde vand i jorden sænker omsætningen af organisk stof og mindsker derved kulstofudledningen (CO2). Jordens kulstofindhold "afbrændes" derfor langsommere eller ophører helt, hvormed der bliver udledt færre drivhusgasser.

Lavbundsprojekter bruges derfor også som et klimaværktøj.

 

 

 

 

Sidst opdateret: 14. januar 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17