Langeland Kommune

Lindelse - Bogø Nor

Kommunen har fået økonomisk tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne til en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse af mulighederne for et vådområdeprojekt i oplandet til Lindelse Nor.

Langeland Kommune og Vandplansstyregruppen for Det Sydfynske Øhav (hovedvandopland 1.15) har udpeget et lavtliggende område ved Lindelse og Bogø Nor, beliggende i det private pumpelag ”Bogø Nor Pumpelag”, som potentielt område for gennemførsel af vådområdeprojekt under ”Grøn Omstilling”. "Grøn omstilling" er en videreførelse af aftalen om Grøn Vækst under den forrige regering.

Projektområdet er beliggende ca. 1,5 km norvest for Lindelse i Bogø Nor Pumpelag, der er et mindre pumpelag, hvorfra vandet pumpes op i en af hovedkanalerne i Lindelse Haugbølle Nors Pumpelag, der afvander til Lindelse Nor.

Forundersøgelsen belyser mulige projekttiltag og de konsekvenser, der er forbundet herved på bl.a. afvandingsforholdene, arealanvendelsen, tekniske anlæg, næringsstofomsætning/tilbageholdelse samt naturen.

I projektet foreslås det, at der nedlægges en mindre pumpe og at de lokale afvandingskanaler omlægges således, at der kan etableres en ny ca. 17 ha stor lavvandet sø.

Vandspejlet i søen etableres omkring kote -2,55 m og reguleres med overfaldskant ved afløbet fra søen i denne kote. Afvandingsforholdene i oplandet til den nye sø reguleres ligeledes ved ”overfaldskanter”, der etableres i afvandingskanalerne ved indløbet til projektområdet. Disse ”overfaldskanter” etableres i naturlige materiale på en sådan måde, at de nuværende opmålte vandspejlskoter i afvandingssystemerne opretholdes.

Ved projektet forventes det, at afvandingsforholdene forringes på ca. 29 ha, hvorved der skabes en sø med tilhørende våde enge.

Det forventes, at der i vådområdet samlet set kan fjernes ca. 4,1 tons kvælstof om året fra vandmiljøet til gavn for miljøtilstanden i Lindelse Nor. Det svarer til en arealspecifik omsætning på 140 kg kvælstof pr. ha projektområde, hvilket er over minimumskravet på 113 kg N/ha pr. år.

Sidst opdateret: 04. juli 2017