Langeland Kommune

Vådområder

Vådområder hjælper naturen

Danmark og de øvrige EU-lande vedtog i 2000 et overordnet mål om, at vandløbene, søerne, fjorde og den kystnære del af havet skulle opnå en god miljøtilstand i 2015.

Det helt centrale instrument til at nå disse miljømål i Danmark er statens vandplaner for 2010 - 2015, der med nogen forsinkelse blev offentliggjort i december 2011.

I vandplanerne er en række forskellige indsatser, der skal sikre, at de overordnede miljømål kan opfyldes. En af disse indsatser er genskabelse af vådområder, der er en betegnelse for lavbundsarealer, hvor naturen er påvirket af højt grundvandsspejl og gennemstrømmende overfladevand.

Mindre udvaskning af kvælstof

Vådområder virker som et filter, der renser det gennemstrømmende vand for bl.a. kvælstof. På den måde bliver udvaskningen af kvælstof til sårbare fjorde, kyster og søer reduceret, hvor store mængder af dette næringsstof ellers medvirker til at skabe iltsvind og skade vandmiljø, dyr og planter.

Vådområder kan etableres ved at man lukker dræn og grøfter, så dræn- og grundvand fra arealer ovenfor frit kan sive langsomt gennem jorden. Vådområder kan også etableres ved at man sløjfer pumper, så vandløb i området får lov til at løbe over deres bredder.

Vådområder på Langeland

På Langeland har vi gennemført vådområdeprojekter ved at vi har sløjfet pumper. Det er i Nørreballe Nor, Botofte Skovmose og Snaremose Sø.

For at afklare om det er muligt at etablere et vådområde i et givet område, er første skridt at gennemføre en teknisk forundersøgelse med henblik på at afklare konsekvensen af f.eks. at nedlægge en pumpestation. Der bliver samtidig udarbejdet en ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal klarlægge lodsejernes holdning til gennemførelse af projektet.

 

Sidst opdateret: 17. maj 2017

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17