Langeland Kommune

Anmeld rotter

Alle grundejere har pligt til at sikre og renholde deres ejendomme, så rotters levemuligheder bliver begrænset mest muligt

x 

Rottebekæmpelse 

Kommunen bekæmper ikke andre skadedyr end rotter.

I byzone og sommerhusområder bliver der kun lavet rotteundersøgelser ved anmeldelse af rotter.

Anmeldelse af rotter på kommunens hjemmeside
Uanset hvor du bor, så har du pligt til at anmelde rotter til kommunen, lige så snart du ser dem. Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner.

Det er let at anmelde rotter på hjemmesiden. Har du set en rotte, så anmeld det straks på "Anmeld rotter"

Efter modtagelse af anmeldelsen vil kommunens rottebekæmper besøge ejendommen for at finde årsagen til rotteproblemet og vurdere om der skal udlægges gift og/eller sættes fælder. Hvis der bliver konstateret brud eller andre fejl og mangler ved det private kloaksystem, bliver grundejeren pålagt at reparere kloakken.

Nye lovkrav om tilsyn af ejendomme i landzonen

Besøg af rottebekæmperen i landzone vil fremover kun ske til de tilsynspligtige ejendomme. På disse ejendomme vil kommunen foretage rutinemæssige rotteundersøgelser én gang om året i perioden oktober til og med februar.

De tilsynspligtige ejendomme er:

• Erhvervsejendomme med dyrehold
• Primærproduktioner af fødevarer og foder til dyr
• Ejendomme som opbevarer foderstoffer til dyr eller
• Ejendomme som opbevarer planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Rottebekæmperen skal sammen med ejendommens ejer eller repræsentant, undersøge om der er forekomst af rotter. Ved forekomst af rotter skal der straks iværksættes bekæmpelse.

Ejendommen undersøges selv om der ikke træffes nogen hjemme.
Selv om der ikke træffes nogen hjemme, skal rottebekæmperen undersøge tilgængelige udendørs arealer for tegn på forekomst af rotter. Ved forekomst af rotter skal der iværksættelse bekæmpelse.

Konstateres der ikke rotter, afleveres en skriftlig meddelelse herom, sammen med oplysning om, at en eventuel forekomst af rotter straks skal anmeldes til kommunen.

 

Selvbetjening

Sidst opdateret: 28. maj 2019

Smittefare

Rør aldrig ved en død rotte uden beskyttende handsker!

Du må ikke selv udlægge rottegift. Det er kun tilladt for personer, der er autoriseret af Miljøstyrelsen eller personer, der er ansat i firmaer med autoriseret personale.  

Flere oplysninger om bekæmpelse af rotter

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17